Nhà nghỉ Hải Đăng

Địa chỉ: 117 Nghiêm Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856888 – 0913 047575

Nhà nghỉ Trà My

Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3520932

Nhà nghỉ Quang Bình

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3548900

Nhà nghỉ Hoa Mai

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856076

Nhà nghỉ Phương Nam

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3868762

Nhà nghỉ Bắc Nam

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3870671

Nhà nghỉ Tiên Long

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3874814

Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3531174

Nhà nghỉ Phước An

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856020

Nhà nghỉ Hằng Anh

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856178

Nhà nghỉ Sáng Tác

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856009

Nhà nghỉ Phúc Yên

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3856028

Nhà nghỉ Thanh Bình

Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211 3854046